Bộ Tài chính xây dựng tiêu chí gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng

Bộ Tài chính vừa có quy định tiêu chí xác định các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Bộ Tài chính đưa ra 5 tiêu chí để xác định các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo đó, các gói thầu trong ngành tài chính thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng gồm 5 tiêu chí: hình thức lựa chọn, lĩnh vực lựa chọn, phương thức lựa chọn, nguồn vốn sử dụng và giá trị gói thầu.

Cụ thể, hình thức gói thầu là gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước, chào hàng cạnh tranh trong nước (quy trình thông thường và rút gọn). Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu gồm gói thầu xây lắp, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn thuộc dự án đầu tư, mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung. Phương thức lựa chọn nhà thầu gồm một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Các gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn ngành chi hỗ trợ đầu tư xây dựng và nguồn vốn hợp pháp khác chi hỗ trợ đầu tư xây dựng, vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

Về giá trị gói thầu, năm 2019 các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn <= 2 tỷ đồng, các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp <=5 tỷ đồng sẽ phải thực hiện đấu thầu qua mạng.

Năm 2020, các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn <= 5 tỷ đồng, các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp <=10 tỷ đồng sẽ phải thực hiện đấu thầu qua mạng.

Năm 2021, các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn <= 10 tỷ đồng, các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp <=20 tỷ đồng sẽ phải thực hiện đấu thầu qua mạng…

Bộ Tài chính yêu cầu rõ, giai đoạn 2019 – 2021, tỷ lệ số lượng gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng so với tổng số lượng gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi trong năm phải đạt >= 50% (năm 2019); >=60% (năm 2020) và >=70% (năm 2021). Tỷ lệ về tổng giá trị gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng so với tổng giá trị gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi trong năm phải đạt >=15% (năm 2019); >=25% (năm 2020); >=35% (năm 2021).

Giai đoạn 2022 – 2025, lộ trình thực hiện sẽ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo đến năm 2025 ngành tài chính hoàn thành mục tiêu: 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống.

Hải Bình