Hơn 366 tỷ đồng đầu tư giao thông nông thôn giai đoạn 2010 – 2019

Theo số liệu của Bộ Giao thông vận tải, tổng các nguồn vốn đã được huy động dành cho giao thông nông thôn trong giai đoạn 2010 – 2019 là 366.246 tỷ đồng. Trong đó, 12.707 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA, đối ứng của Chính phủ và đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân bằng hình thức xã hội hóa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Với tổng số vốn huy động được trong giai đoạn này, cả nước đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và bảo trì, sửa chữa được 345.897 km đường, 31.364 cầu, 125.639 cống; giảm số xã chưa có đường ôtô đến trung tâm xã từ 140 xã năm 2010 xuống còn 13 xã năm 2019; tăng tỷ lệ cứng hóa các loại đường giao thông nông thôn từ 37,9% năm 2010 lên 68,6% năm 2019.

Số xã đạt tiêu chí về đường giao thông nông thôn đạt 63,2%, vượt kế hoạch trước 1,5 năm so với mục tiêu đặt ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bích Thủy