Năm 2016, Hà Nội có nghị quyết riêng về cải tạo chung cư cũ

Sáng 4/12, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội năm 2016.

Theo nghị quyết, năm tới, HĐND Thành phố sẽ có 8 nghị quyết thường kỳ, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016; dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2017; danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố năm 2017…

Ngoài ra, HĐND Thành phố cũng sẽ ban hành 15 nghị quyết chuyên đề. Trong số này, có các chuyên đề về nhiều vấn đề “nóng”, quan trọng của Thủ đô, được nhân dân quan tâm như: Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2016-2020; Các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố; Phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực kinh tế – xã hội trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo H.Vân/Hanoimoi