Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Dự thảo Nghị quyết Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Nghị quyết số 50-NQ/TW đã thể hiện quan điểm, chính sách, mục tiêu của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn mới. Ảnh: Việt Hưng

Việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa để thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 50-NQ/TW khoá XII.

Chương trình hành động bám sát 8 nhiệm vụ, giải pháp đã được Bộ Chính trị nêu rõ trong Nghị quyết 50-NQ/TW. Đó là: Đổi mới, nâng cao nhận thức, tư duy và thống nhất trong hành động về FDI; Tăng cường ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Hoàn thiện thể chế, chính sách chung về FDI; Hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư; Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo hộ và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư; Hoàn thiện thể chế chính sách quản lý, giám sát đầu tư; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về FDI.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ danh mục một số đề án, nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, ngành và địa phương. Trong đó, Bộ KH&ĐT thực hiện một số nhiệm vụ như: chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương có liên quan soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Đề án xây dựng các tiêu chí về đầu tư để lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn…

Bích Thủy