Tăng cường thu hút đầu tư PPP vào Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, lựa chọn mô hình, hoàn thiện thể chế, chính sách về hình thức đầu tư PPP, có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đối với những dự án quan trọng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là một trong những giải pháp về nguồn lực được Thủ tướng Chính phủ nêu ra tại Chỉ thị về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trong vùng KTTĐ Bắc Bộ cần huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực để phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội… Tăng cường thu hút kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông; thực hiện hiệu quả chính sách đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là tại các khu đô thị để tạo nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng…

Thủ tướng giao các địa phương xây dựng danh mục dự án cụ thể để thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm về tài chính và chuyên môn tham gia đầu tư theo hình thức PPP.

Việt Thắng