Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường

Một trong những điểm đáng chú ý tại Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) là bổ sung quy định về Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo Ban soạn thảo, việc bổ sung quy định này giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thị trường, bảo đảm thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Việc bổ sung quy định về Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài góp phần bảo đảm thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc. Ảnh: Lê Tiên

Tờ trình Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội tuần trước cho biết, Dự thảo Luật sửa 36 điều, bổ sung 4 điều, bãi bỏ 2 điều của Luật Đầu tư năm 2014.

Chia sẻ về điểm mới của Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), một thành viên Ban soạn thảo cho biết, lần này, Dự án Luật bổ sung quy định về Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cách tiếp cận “chọn – bỏ” (Điều 9 Dự thảo Luật). Danh mục này bao gồm: Ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường; ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường có điều kiện. “Luật Đầu tư hiện hành chưa quy định về vấn đề này. Do đó, việc bổ sung quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, bảo đảm thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước”, đại diện Ban soạn thảo cho biết.

Về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Điều 9 Dự thảo Luật quy định gồm: Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; điều kiện về hình thức đầu tư; điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư; điều kiện về năng lực của nhà đầu tư, đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư; điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.

Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Luật đã góp phần xóa bỏ những rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam; tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư, DN trong mọi thành phần kinh tế. Bên cạnh kết quả đạt được, thực tiễn khoảng 4 năm triển khai Luật đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định của Luật, trong đó có vấn đề hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
Đề cập về tính ưu việt của cách tiếp cận “chọn – bỏ” đối với Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, Ban soạn thảo cho rằng, với cách tiếp cận này, doanh nghiệp (DN) dễ dàng tiếp cận thị trường. Cụ thể là DN chỉ cần đối chiếu ngành, nghề kinh doanh của mình với Danh mục là có thể biết được chính xác tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với DN của mình là bao nhiêu, từ đó lựa chọn phương thức phù hợp.

Cũng theo Dự thảo Luật, căn cứ điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ và các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế về đầu tư, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài các ngành, nghề trong danh mục này, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước.

Cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ về Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, thẩm tra Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) mới đây, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, quy định này nhằm thể chế hóa nội dung Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, vào trung tuần tháng 11 tới, Quốc hội sẽ nghe và cho ý kiến đối với Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) trước khi thông qua vào kỳ họp sau đó.

Việt Anh