Xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi Hồ sơ xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công tới Bộ Tư pháp để lấy ý kiến thẩm định.

Luật Đầu tư công năm 2019 có nhiều điểm mới giúp nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công. Ảnh: Lê Tiên

Luật Đầu tư công được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1//2020. Luật Đầu tư công năm 2019 có nhiều điểm mới như: thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật, đó là trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; đổi mới mạnh mẽ phương thức kế hoạch hóa, nhằm đáp ứng tốt hơn đối với thực tiễn vận hành của nền kinh tế, khắc phục được vướng mắc về vấn đề vốn có trước hay dự án có trước; nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công, bổ sung quy định về Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công… Cơ quan soạn thảo cho biết, Nghị định sẽ quy định chi tiết các điểm mới này.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ quy định thêm trong Nghị định về việc quản lý thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.

Quan điểm xây dựng Nghị định là kế thừa, tiếp thu có chọn lọc các quy định hiện hành về quản lý đầu tư công. Các nội dung quy định trong Dự thảo Nghị định bảo đảm rõ ràng, không chồng chéo, trùng lắp và không mâu thuẫn với quy định của các luật, nghị định khác. Đồng thời, bảo đảm tính công khai, minh bạch và khả thi để triển khai thực hiện.

Trần Kiên